Obrazovanje

Gerontodomaćica / gerontodomaćin

Program osposobljavanja za gerontodomaćicu / gerontodomaćina 

  • Ključne kompetencije: prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe; prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku; koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta; prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva; komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama; primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/13- 03/00173; Urbroj: 533-09-13- 0002  od 13. 08. 2013.
  • Trajanje obrazovanja:  160 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis: završena OŠ
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj ili drugoj školi
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava;  praktična nastava u Domu za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag u odjelu za vaninstitucionalnu skrb.
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.