Obrazovanje

Sobarica

Program osposobljavanja za sobaricu 

  • Ključne kompetencije: razlikovati tipove smještajnih objekata; primjenjivati osobnu i radnu higijenu; prepoznati izvore opasnosti i primijeniti pravila zaštite na radu; spremiti hotelsku sobu, kupaonicu, balkon, hodnik i druge prostorije; poslovno komunicirati na materinjem i stranom jeziku; poslovno komunicirati unutar tima, voditi evidenciju iz domena hotelskog domaćinstva.
  • Rješenje MZO: Klasa: UP/I-602- 7/19-03/000203; Urbroj: 533-05-19-0002 od 02. kolovoza 2019. 
  • Trajanje obrazovanja: 160 nastavnih sati. 
  • Uvjeti za upis: završena OŠ. 
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj ili drugoj školi. 
  • Metode rada: usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava ili konzultativno instruktivna nastava; praktična nastava održava se u hotelima sa kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.