Obrazovanje

Program osposobljavanja za masera/maserku

  • Ključne kompetencije: razlikovati osnovnu građu i funkciju organa, organskih sustava i kože; koristiti opremu i preparate za masažu na ispravan i siguran način; izvesti klasičnu ručnu masažu i različite hvatove klasične masaže na pravilan način; primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostora, uređaja i pribora; komunicirati s klijentima na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona; primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti prvu pomoć. 
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/10-03/00119, Urbroj: 533-09-10-0004 od  27. 07. 2010. god.
  • Trajanje obrazovanja: 150 nastavnih sati.
  • Uvjeti za upis: osobe starije od 18 godina, SSS, liječničko uvjerenje  medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera/maserke.
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o srednjoj školi.
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava;  praktične vježbe i praktična nastava. 
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.