Obrazovanje

Program osposobljavanja za pomoćnog konobara/konobaricu

  • Ključne kompetencije: obavljati jednostavne poslove i radne zadaće pomoćnog konobara:  posluživati  jednostavna jela, pića i napitke; pravilno rukovati uređajima i aparatima te ih pravilno održavati, poslovno komunicirati  s gostima na materinjem i na stranom jeziku, pravilno komunicirati unutar tima; primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602/10- 03/00140; Urbroj: 533-09-10-0002  od 27. srpnja  2010.
  • Trajanje obrazovanja:  150 sati
  • Uvjeti za upis:  završena OŠ;  dokaz o ispunjavanju zdravstvenih i sanitarnih uvjeta.
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj OŠ ili drugoj školi.
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava ; praktična nastava u hotelima ili ugostiteljskim objektima s kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.