Obrazovanje

Program osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja

Ključne kompetencije: razlikovati kategorije otpada, sortirati neopasni otpad po vrstama/frakcijama, rukovati opremom za prešanje i pripremiti bale za transport i reciklažu, primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći. 

Rješenje MZO: KLASA: UP/I-602-07/16-03/00105; URBROJ: 533-25-16-0002 od 10. lipnja 2016.

Trajanje obrazovanja: 120 nastavnih sati.

Uvjeti za upis: osobe starije od 18 godina, završena osnovna škola, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sortiranja i recikliranja otpada. 

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj školi.

Metode rada: usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.

Način izvođenja nastave: redovita nastava ili konzultativno instruktivna nastava, vježbe i praktična nastava koja se održava se u sortirnicama i reciklažnim dvorištima u tvrtci s kojom Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.