Obrazovanje

Program osposobljavanja za samostalnog knjigovođu / knjigovotkinju

  • Ključne kompetencije: voditi financijsko poslovanje za tvrtke i obrtnike; izraditi bilance i bilančne promjene; koristiti kontni plan; primjenjivati novčano poslovanje u zemlji i inozemstvu; pripremiti vrijednosne papire; provesti knjiženja dobavljača, kompenzacije, uvoza, nabave i prodaje robe, nematerijalnih i materijalnih ulaganja, obračunati revalorizaciju i amortizaciju, obračunati plaće, obračunati porez, bilancu stanja, bilancu uspjeha i zaključna knjiženja; obraditi kompjutorski navedene podatke; koristiti određeni knjigovodstveni program;  komunicirati unutar tima i sa klijentima;  prepoznati izvore opasnosti od rada za računalom i primijeniti pravila zaštite na radu.
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/09 - 03/000134 Urbroj: 533-09-09- 0002  od 7. 12. 2009.
  • Trajanje obrazovanja:  120 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis: SSS, SŠS
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj srednjoj školi
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava;  praktični rad u informatičkom praktikumu Učilišta
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja – pismeni ispit.