Obrazovanje

Vinar - vinogradar

Program osposobljavanja za vinara - vinogradara

  • Ključne kompetencije:  uspješno obavljati osnovne poslove u vinarstvu i vinogradarstvu; koristiti odgovarajuće postupke u pripremiti zemljišta za uzgoj vinograda; koristiti alate i sredstva za poslove vinara – vinogradara; proizvoditi vino; djelovati na  tržištu , plasirati grožđe i vino; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći. Program je sukladan Zakonu o vinu (NN 96/03) i Pravilniku o minimalnim tehničko tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (NN 102/04, 91/05, 73/07, 8/08) čime su definirani uvjeti kojima mora raspolagati svaki proizvođač takvih proizvoda.
  • Rješenje MZOŠ:   Klasa: UP/I-602-07/08 - 03/00074; Urbroj: 533-09-08- 0007  od 17. 10. 2008.
  • Trajanje obrazovanja:  140 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis:  završena OŠ  
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj, ili drugoj školi 
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad 
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava; praktična nastava u vinogradima i vinarijama.
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja - provjera sadržaja iz svih  nastavnih cjelina