Obrazovanje

Upravljanje osobnim financijama

Ciljevi programa: 

  • Stjecanje  financijske pismenosti potrebne za donošenje financijskih odluka i razvoja osobnih financijskih planova.
  • Usvajanje financijskih znanja o financijskim proizvodima nužnim za osobno financijsko planiranje i izbjegavanje nepotrebnih životnih rizika.
  • Stjecanje kompetencija potrebnih za analizu i raščlambu novčanog sustava kroz vrste novca, novčanih surogata i agregata, financijskih institucija, platnog prometa unutar hrvatskog bankarskog sustava, računa građana i poslovnih subjekata, vrsta kartica i bankarskih kredita.
  • Analiza novčanog poslovanja usporedbom podataka koji su javno objavljeni na mrežnim stranicama poslovnih banaka i praćenjem aktualnosti u radu financijskih institucija. 

Vrsta programa: mikrokvalifikacija.

Rješenje MZO: KLASA: UP/I-602-07/23-03/00254; URBROJ: 533-05-23-0004 od dana 22. kolovoza 2023. 

Trajanje obrazovanja: 75 nastavnih sati

CSVET bodovi: 3

Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija najmanje razine 3 (kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju kraćem od 3 godine).

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj školi. 

Metode rada: vođeni proces učenja i poučavanja (25 sati), učenje temeljeno na radu (30 sati), samostalne aktivnosti polaznika (20 sati).

Način izvođenja nastave: redovita nastava uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu; učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadataka u simuliranim uvjetima u specijaliziranoj učionici.

Način provjere znanja: završna provjera znanja - usmena i/ili pisana provjera.