Obrazovanje

Program osposobljavanja za grafičkog dizajnera

  • Ključne kompetencije:  savladati razne tehnike grafičkog izražavanja te tehnike pripreme za stolno izdavaštvo i pripremu za tisak; koristiti programe:  Adobe Illustrator; Adobe Photoshop; Adobe InDesign ; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/07- 03/00056; Urbroj: 533-09-07- 0008  od 21. 08. 2007. 
  • Trajanje obrazovanja:  140 nastavnih sati  
  • Uvjeti za upis: SSS, SŠS
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj srednjoj  školi 
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad u informatičkom praktikumu 
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava
  • Način provjere znanja: završnu provjeru znanja obuhvaća sve 4 cjeline, u kojima polaznik dobiva testove u obliku praktičnih zadataka. Uvjet polaganja naredne cjeline su položeni testovi iz prethodnih cjelina. Završna ocjena je prosječna ocjena iz svih cjelina.