Učilište

Akti i dokumenti

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag svoje djelovanje temelji na zakonskim i podzakonskim propisima, aktima Učilišta te aktima Grada Umaga kojima se propisuju obveze Učilišta kao ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Umag. U nastavku možete pronaći zakone, ostale propise te temeljne akte Učilišta koji se odnose na poslovanje Učilišta, organizaciju rada, prava i obveze radnika i drugo.

Upravno vijeće

Upravno vijeće je kolegijalni organ upravljanja Učilištem, koji broji tri člana, a imenuje ih Osnivač, odnosno Gradsko vijeće Grada Umaga. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine, a čine ga sljedeći:

 • Eva Vrtovec, dipl. oec. – predsjednica
 • Tihana Dežjot Alessio, prof.
 • Erika Blašković, prof. 

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Uredba se u cijelosti nalazi na poveznici Opća Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (GDPR), dok su korisni dokumenti Pučkog otvorenog učilišta "Ante Babić" Umag dostupni na sljedećim poveznicama:

Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag, kao voditelj obrade osobnih podataka, dužno je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Pučkog otvorenog učilišta "Ante Babić" Umag: 
Antonela Frank Medica, univ.spec.oec.

Adresa: Trgovačka ulica 6, 52470 Umag
Tel.: +385 52 741 116
E-mail: info@uciliste-umag.hr

Pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) svaka domaća ili strana fizička osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti. Nadalje, sukladno odredbama članka 27. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i smjernicama Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 17. studenoga 2003. godine,  javno su objavljene  i  informacije u svrhu ponovne uporabe informacija. Time Učilište želi potaknuti korištenje otvorenih podataka. Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Pučkog otvorenog učilište “Ante Babić” Umag.

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Antonela Frank Medica, univ.spec.oec.
Telefon : 052 741 116
E-mailinfo@uciliste-umag.hr 
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 08.00-16.00 sati

Način predavanja zahtjeva:

 • Pisanim putem - poštom na adresu:
  Pučko otvoreno učilište “Ante Babić” Umag
  Trgovačka 6
  52470 Umag
 • Putem elektroničke pošteinfo@uciliste-umag.hr 
 • Faksom na broj: 052 720 371
 • Usmeno:
  Zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostoriji br. 5 Pučkog otvorenog učilišta “Ante Babić” Umag,
 • Putem telefona na broj: 052 741 116

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

Članak 31.
(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Poveznice