Obrazovanje

Program osposobljavanja za hotelsku sobaricu

  • Ključne kompetencije: razlikovati tipove smještajnih objekata; primjenjivati osobnu i radnu higijenu; prepoznati izvore opasnosti i primijeniti pravila zaštite na radu; spremiti hotelsku sobu, kupaonicu, balkon, hodnik i druge prostorije; poslovno komunicirati na materinjem i stranom jeziku; poslovno komunicirati unutar tima, voditi evidenciju iz domena hotelskog domaćinstva.
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602- 7/08-/00074; Urbroj: 533-09-08-0007 od 17. listopada 2008.
  • Trajanje obrazovanja :  210 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis: završena OŠ
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj ili drugoj školi
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava;  praktična nastava održava se u hotelima sa kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.
  • Cijena: 3.600,00 kn