Obrazovanje

Program osposobljavanja za njegovatelja/njegovateljicu

  • Ključne kompetencije: prepoznati i razlikovati potrebe starijih i nemoćnih osoba; objasniti osnovne pokazatelje zdravlja i bolesti te osnovne ljudske potrebe;  razviti humani odnos prema bolesnom čovjeku, njegovoj obitelji i okolini; razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, bolest i nemoć;  objasniti osnovne pojmove gerontologije, anatomije i patologije čovjeka u trećoj životnoj dobi; primjenjivati zdravu i dijetetsku prehranu; komunicirati na ispravan način sa starijim i nemoćnim osobama te unutar tima; primjenjivati radnu i okupacionu terapiju;  prepoznati uzroke nastanka stresa i promjene koje on izaziva; usvojiti tehnike jačanja mehanizma zaštite od burn out sindroma; koristiti određene postupke u hranjenju starijih i nemoćnih osoba;  koristiti postupke u održavanju osobne higijene starijih i nemoćnih osoba; koristiti postupke u održavanju higijene postelje i prostora; koristiti određene postupke za sprečavanje infekcije i komplikacija od dugotrajnog mirovanja; koristiti pomagala za transport bolesnih i nemoćnih osoba; prepoznati izvore opasnosti i primijeniti pravila zaštite na radu.
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/11- 03/00080; Urbroj: 533-09-11- 0002  od 12. 04. 2011.
  • Trajanje obrazovanja :  600 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis: završena OŠ
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj ili drugoj školi
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava;  praktična nastava u Domu za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.
  • Cijena: 5.000,00 kn