Obrazovanje

Njegovatelj / njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

Program osposobljavanja za njegovateljia / njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba 

  • Ključne kompetencije: razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba; prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba; komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila psolovnog bontona; primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora; primijeniti pravila zaštite na radu i pružati prvu pomoć. 
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/18- 03/00055; Urbroj: 533-05-18- 0002  od 04. 05. 2018.
  • Trajanje obrazovanja :  500 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis: završena OŠ; lječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice. 
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj ili drugoj školi
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita  ili konzultativno-instruktivna nastava;  praktična nastava u Domu za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina