Obrazovanje

Prodavač/prodavačica

 • Područje rada: Ekonomija i trgovina (B)
 • Rješenje MZO:   Klasa: UP/I-602-07/18-03/00215; Urbroj: 533-05-18-0004  od 7. studenog 2018.
 • Trajanje obrazovanja:  tri školske godine
 • Uvijeti za upis: završena OŠ ili započeto školovanje, uz uvjet polaganja razlikovnih/dopunskih ispita.
 • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj školi ili razredne svjedodžbe ukoliko je polaznik završio neki od razreda srednje škole -  sve u izvorniku.
 • Uvjeti za napredovanje: prijelaz u viši razred – uspješno završen prethodni razred. Završni ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o izradi i obrani završnog rada (Narodne novine, broj 118/09.) Polaznik je dužan izraditi završni rad, te obaviti njegovu obranu pred stručnim povjerenstvom.
 • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
 • Način izvođenja nastave: dopisno – konzultativni.

Javne isprave:

 1. razredne svjedodžbe za I.,II. i III. razred.
 2. svjedodžba o završnom radu.
 3. svjedodžbe o položenim razlikovnim ispitima (za nastavak prekinutog školovanja).