Obrazovanje

Upravni referent / referentica

 • Područje rada: Upravno pravo; Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/07-03/00056; Urbroj: 533-09-07-0008 od 21. kolovoza 2007.
 • Trajanje obrazovanja: dvije školske godine.
 • Uvjeti za upis:  SSS u trajanju u tri godine (dokvalifikacija), ili SŠS u trajanju od četiri godine (prekvalifikacija).
 • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, razredne svjedodžbe svih završenih razreda, te svjedodžba o završnom ispitu iz prethodnog obrazovanja - sve u izvorniku.
 • Uvjeti za napredovanje:  razlikovni i dopunski ispiti polažu se po razredima. Prijelaz u naredni razred uvjetovan je uspješno položenim ispitima iz prethodnog razreda. Završni ispit se polaže  sukladno odredbama Pravilnika o izradi i obrani završnog rada (Narodne novine, broj 118/09.).
 • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
 • Način izvođenja nastave: dopisno – konzultativna nastava.

Javne isprave nakon završetka školovanja:

 1. Svjedodžbe o položenim razlikovnim ispitima od I. do III. razreda.
 2. Razredna svjedodžba četvrtog razreda.
 3. Svjedodžba o završnom radu.

Cijene:

 • razlikovni ispiti od I. do III. razreda - 4.500,00 kn.
 • IV. razred - 5.000,00 kn.
 • Troškovi izradbe i obrane završnog rada - 500,00 kn.
 • prekvalifikacija (uvjet završena četverogodišnja škola) 8.000,00 kn i troškovi izradbe i obrane završnog rada 500,00 kn.