Učilište

Javna nabava

Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" javna je ustanova, osnovana od strane Grada Umaga, te je, sukladno čl. 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) obveznik primjene odredbi istoga, kao i podzakonskih akata kojima se regulira pitanje javne nabave.

Ovim putem, a radi pružanja mogućnosti obavljanja djelatnosti  i povećanja tržišnog natjecanja, pozivamo na dostavljanje ponuda za suradnju sve gospodarske subjekte koji smatraju da svojom djelatnošću i/ili ponudom proizvoda, djelatnost naše ustanove mogu učiniti još kvalitetnijom u svakom smislu te riječi.

Sukladno člancima 76. -79. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojim je Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag u sukobu interesa:

  • Sipro d.o.o., Ungarija 40/a, Umag
  • Kontni Plan d.o.o., Olge Ban 13, Umag
  • Magis d.o.o., Olge Ban 13, Umag